logo

MASTERS IN FIRE & SAFETY

2. Organisatie en duur van de opleiding

2. Organisatie en duur van de opleiding

Ofwel voormiddag van 08.00 tot 12.00 uur, ofwel namiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De opleiding wordt gegeven door 2 instructeurs.
In overleg met het bedrijf is een andere tijdsindeling mogelijk.
Data van de opleiding: worden gepland in onderling overleg.
Een bedrijfsgebonden opleiding kan georganiseerd worden wanneer de aanvrager minimaal 4 en maximaal 10 cursisten heeft.

Per kwartaal wordt één open cursus georganiseerd waarvoor bedrijven één of meerdere werknemers kunnen inschrijven. 

  • Een open cursus wordt georganiseerd wanneer er zich minimaal vier kandidaten hebben ingeschreven. Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn voor een open cursus (minder dan vier kandidaten) wordt de opleidingssessie niet georganiseerd en worden de kandidaten die zich hiervoor hadden ingeschreven met voorrang gepland in de opleidingssessie van het daaropvolgend kwartaal. 

  • De inschrijving van een kandidaat is definitief en geldig na betaling van het inschijvingsgeld. 

  • Elk bedrijf en/of rechtspersoon die één of meerdere werknemers heeft ingeschreven wordt veertien dagen voor de opleidingsdatum schriftelijk verwittigd of de geplande opleidingssessie doorgang kan vinden, dan wel of zijn ingeschreven kandida(a)t(en) overgeheveld word(t)en naar de opleidingssessie van het eerstvolgende kwartaal. 

  • Een open cursus wordt afgesloten wanneer er maximaal tien kandidaten zijn ingeschreven. 

  • Duur van de opleiding: van 08.00 tot 12.00 uur. 

  • Data en uren liggen vast en kunnen niet aangepast worden.

Tijdens de opleiding wordt het theorie-gedeelte geëvalueerd a.d.h.v. een toets met meerkeuzevragen. De evaluatie van het praktijkgedeelte wordt afgenomen tijdens de uitvoering van de praktijkoefeningen.
Op eenvoudige vraag bezorgen wij u het examenreglement.
Uit cursusteksten , infobrochures en presentaties die tijdens de opleiding worden gebruikt mag niets worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van MD Group.
Beeldmateriaal dat tijdens de opleiding wordt bekomen mag enkel na uitdrukkelijke toestemming van MD Group worden gebruikt.
Het attest "drager van onafhankelijke adembescherming" wordt in tweevoud afgeleverd: één exemplaar voor de werknemer en één exemplaar voor de werkgever.
Het attest "drager van onafhankelijke adembescherming IS-081" is erkend door VCA-BeSaCC en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar mits een tussentijdse evaluatie door een bevoegd persoon na 5 jaar.