MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

Algemene voorwaarden

 

MD GROUP is erkende dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen, erkend door het Vlaams Gewest met erkenningsnummer DV.O109546
 

Algemeen:
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes uitgebracht door MD Group.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vulledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht zal genomen worden.
 • Iedere communicatie tussen MD Group en de klant kan elektronisch geschieden voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken.
Prijzen en offertes:
 • Onze prijzen houden geen rekening met speciale omstandigheden die wij onmogelijk kunnen voorzien op het ogenblik dat wij de bestelling aanvaarden. Ze zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de klant.
Bestelling en orders:
 • Onze offerte bindt onze klant zodra deze door hem wordt ondertekend of aan ons bevestigd wordt middels een schriftelijke bestelling of per e-mail goedgekeurd of een eerste betaling uitgevoerd.
 • Offertes binden ons slechts indien deze door de klant worden ondertekend of bij middel van een schriftelijke bestelling aan ons worden bevestigd binnen de geldigheidstermijn van de offerte en voor zover deze bestelling door ons wordt bevestigd middels een orderbevestiging.
 • Wij behouden ons het recht voor om onze opleidingen te laten uitvoeren door derden.
 • Wijzigingen in de overeenkomst dienen ten allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij uitwerking kunnen krijgen.
Annulatie:
Door de klant:
 • Een annulatie dewelke plaatsvindt meer dan 15 kalenderdagen vóór de startdatum van de opleiding, geeft automatisch aanleiding tot betaling van een annulatievergoeding van 50% van het opleidingsbedrag vermeld op de factuur.
 • Bij een annulatie van minder dan of gelijk aan 15 kalenderdagen vóór de startdatum van de opleiding wordt het vulledige factuurbedrag integraal verschuldigd.
 • Wanneer een persoon is ingeschreven in een opleiding maar niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, leid dit tot financiële verplichtingen. Niet opdagen zonder verwittiging: als de persoon niet aanwezig is op de geplande startdatum van de opleiding en geen kennisgeving heeft gegeven aan de instelling over hun afwezigheid wordt dit beschouwd als “ niet- opdagen zonder verwittiging “ of  NO SHOW.

   

  De volledige som van de opleiding moet dan betaald worden.

  Geldige redenen voor afwezigheid: ziekte met een medisch attest of andere ernstige omstandigheden. Bij geldige redenen voor afwezigheid, zoals ziekte met een medisch attest of andere ernstige omstandigheden. In deze gevallen kan inschrijving op een andere opleidingsdatum afgesproken worden.

   

Door MD GROUP:
 • MD GROUP heeft steeds het recht om een geplande opleiding te annuleren in geval van niet-betaling van een eventueel voorschot of te verplaatsen naar een andere datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.
 • Bij overmacht: in geval van overmacht (ongeval of panne onderweg naar de klant, plotselinge ziekte van de instructeur (met geldig doktersattest of quarantainebewijs), blokkade door staking, overlijden van partner of bloedverwant in eerste of tweede graad, gebeurtenissen buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen zoals overstromingen of andere natuurfenomenen ...) heeft MD GROUP het recht om de opdracht te verplaatsen of, indien de verplaatsing niet mogelijk blijkt, kosteloos te annuleren.
Auteursrechten:
 • Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door MD GROUP vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij MD GROUP en/of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De klanten mogen al het door MD GROUP vervaardigde en/of ter beschikking gestelde lesmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MD GROUP niet toegestaan om:
 • Lesmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
 • lesmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
KMO-portefeuille:
 • KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden vermeld in www.agentschapondernemen.be. Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren.
Hoofdelijkheid:
 • Indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur is de inschrijver-natuurlijk persoon steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van MD GROUP.
Aansprakelijkheid
 • MD Group is niet aansprakelijk voor enige schade (zowel materiële als lichamelijke) veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de opleiding, behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MD Group.
 • Indien MD Group aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de klant, dan is MD Group enkel aansprakelijk voor directe schade en niet voor enige andere schade, zoals indirecte schade of gevolgschad
Facturen en protesten:
De aansprakelijkheid van MD Group is beperkt tot de kostprijs van de opleiding, hoogstens is de aansprakelijkheid van MD Group beperkt tot het bedrag dat door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt uitgekeerd aan het eventuele slachtoffer in geval van lichamelijke schade. Indien bijgevolg de aansprakelijkheidsverzekering van MD Group zou overgaan tot uitkering van enig bedrag, kan er nooit een hogere schadevergoeding worden uitgekeerd dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van MD Group wordt uitgekeerd.
 • Indien de klant schade toebrengt aan de materialen, eigendom van MD Group, en dewelke gebruikt worden tijdens de opleiding, is MD Group gerechtigd een schadevergoeding te vorderen ter dekking van de kosten verbonden aan het herstel van deze materialen.
 • Wij hebben ten allen tijde het recht om onze diensten integraal en volledig voorafgaandelijk aan de opleiding of opdracht te factureren.
 • Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur.
 • In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen.
 • Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.
 • In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de wettelijke toegestane intrest van 1,5%, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna in artikel "Betalingen" bepaald.
De betalingen:
 • Al onze facturen moeten betaald worden op de vervaldag vermeld op de factuur zonder aftrek van een korting of inhouding van welke aard ook.
 • Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van conventionele intrest a rato van 12% op jaarbasis.
 • Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan MD Group te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt
 • Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten een forfaitaire schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 75 EUR. Indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten ook aan de klant worden aangerekend;
 • Zo de klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald worden alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zijn wij ook van rechtswege gerechtigd om, zelfs zonder verwittiging, de uitvoering van onze prestaties te staken tot alle vervallen bedragen integraal vereffend worden.
 • Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)(r)(en) door de klant behouden wij ons het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.
 • In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van onze prestaties als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de uitvoeringstermijn dewelke niet aan ons te wijten is geeft geen recht aan de klant tot inhouding van enige betaling evenmin als wijziging in de oorspronkelijke opdracht.
Garantie:
 • Tenzij uitdrukkelijk door ons bepaald is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.
Andere betalingsopties:
 • Indien door ons betalingsfaciliteiten worden toegestaan, hetzij betaling in termijnen, wordt nog bij deze uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich meebrengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door ons in dit geval eveneens als verbroken door de klant worden beschouwd.
 • Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi) der factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).
Geschillen en toepasselijk recht
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.