MD Group

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MD GROUP

 • Annulatie:
  • Door de klant: Annulatie van deelname aan een opleiding geeft automatisch aanleiding tot betaling van een annulatievergoeding van:
   50% van het opleidingsbedrag vermeld op de factuur bij annulatie meer dan 15 kalenderdagen voor de startdatum van de opleiding;
  • Bij annulatie minder dan of gelijk aan 15 kalenderdagen voor de startdatum van de opleiding: het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.
  • Door MD Group: MD Group heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
 • Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door MD Group vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij MD Group en/of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door MD Group vervaardigde en/of ter beschikking gestelde lesmateriaal of enig ander werk alleen  ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MD Group niet toegestaan om:
  • lesmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
  • lesmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
 • KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.agentschapondernemen.be. Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van MD Group, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • De klant/cursist neemt kennis van het feit dat MD Group, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Antwerpen.